Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA


Historické pamiatky

     Najstaršia historická pamiatka v obci je románsky kostol. Podľa niektorých prameňov na tomto mieste pôvodne nestál kostol, ale hradisko. Toto tvrdenie je však príliš odvážne. Na druhej strane je veľmi pravdepodobné, že asi v roku 1240 na okraji dnešnej obce Haluzice postavili románsky kostolík. Prvá písomná zmienka o haluzickom opevnenom kostole pochádza z roku 1299. V tomto období bol kostol dobytý kráľovským vojskom Matúša Čáka. Obsadenie kostola sa datuje do éry panovania posledného uhorského kráľa z rodu Arpádovcov - Ondreja III., ktorý mal spor s Matúšom. Keďže na pravej strane Váhu daného regiónu nebol hrad, ani hradisko, kostol bol opevnený. Kostol mal zvonicu a postupom rokov ho najskôr goticky a neskôr renesančné upravili. V 16. storočí predĺžili loď, pristavili sakristiu a vybudovali obranný múr so vstupnou vežou a strieľňami. Opevňovanie kostolov v tom čase nebolo nijakou osobitosťou, veď veľakrát boli jedinou pevnou stavbou v širokom okolí a okrem ochrany pred nepriateľským vojskom plnili aj úlohu útočiska pred povodňami alebo silnými búrkami. Na začiatku 18. storočia z haluzického kostolíka odviezli neskorogotickú sochu madony z konca 15. storočia.


 
Kostol pre reštaurovaním r. 1957. Foto Ján Halaša (Trenčianske múzeum).

    Od roku 1718 sa nachádza vo farskom kostole v Beckove a pravdepodobne ide o jedinú zachovanú pamiatku z pôvodného interiéru. Haluzický kostol slúžil veriacim do začiatku 19. storočia. Podľa písomných prameňov bol v roku 1810 už opustený a postupne pustol. Prvá väčšia rekonštrukcia chátrajúceho kostola sa uskutočnila v roku 1968. Starostlivosť o jeho areál prevzal obyvatelia obce a neskôr rímsko- katolícky farský úrad v Bošáci. Návštevníkov zaujme pôvodný pôvodný portál v západnej časti románskej lode a otvory po trámoch drevenej empory. V predlženej časti lode zostali dve okná s gotickou kružbou.   

Zdroje:  VODIČKA, L; Opevnená zrúcanina haluzického kostolíka, Krásy Slovenska                      5- 6/2004

              HOLUBY, Jozef Ľudovít. 1958. Národopisné práce. Bratislava: SAV

             JURÁK, J. a kol. 1996. Holuby´s trail in the Bošáca valley. Zemianske                                Podhradie: Matica slovenská


down+ down