Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA


Životné prostredie
    Z regionálneho fytogeografického (rastlinno - zemepisného) hľadiska sa územie Haluzíc  nachádza na severnej hranici rozšírenia panónskej flóry (Pannonicum), v rámci ktorej patrí do obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum). Do tohto fytogeografického obvodu spadá len výbežok Podunaj­skej nížiny, ktorá zasahuje svojimi severnými výbežkami ako Podunajská pahorka­tina údolím Váhu po Beckov.    
   V Bošáckej doline bolo doposiaľ determinovaných 29 chránených a ohrozených druhov vyšších rastlín, zaradených podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska. Z nich je chránených podľa vyhlášky MŽP SR č.93/1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch celkove 14 druhov. Najpozoruhodnejší je nález druhu Scandix peeten-veneris, ktorý bol považovaný za pravdepodobne vyhynutý.
    

   Podobne ako flóra, je aj fauna v katastrálnom území Haluzíc je veľmi pestrá. Táto pestrosť je výsledkom zložitého historického vývoja. Zo zoogeo­grafického hľadiska je Slovensko súčasťou palearktickej oblasti, ktorá sa člení na menšie jednotky. Na územie Slovenska prenikajú dve zoogeografické zóny: zóna listnatých hájov - lesná zóna - zóna nemorum, ktorá zaberá väčšiu časť územia vrchovského Karpatského systému a zóna stepi - zona tesquorum, ktorá zaberá južnú časť Slovenska - Podunajskú - panónsku nížinu. Obe zóny sú súčasťou eurosi­bírskej podoblasti. Pozdĺž výbežkov prenikajú údoliami riek mnohé panónske, pon­tické a mediteránne druhy z teplejších južných oblastí Európy ďaleko do vnútroze­mia, a teda aj do teplých okrajových oblastí spodnej časti Bošáckej doliny.


Zdroje: RUŽIČKOVÁ, Jana. 2002. Plán MUSES k. ú. Haluzice v širších vzťahoch s k. ú.                   Bošáca. Bratislava             
              PŘÍHODA, Peter. s. a. Živočíšstvo. In. Trenčianske Bohuslavice. Považská                           Bystrica: UNIPRINT

              MITTEROVÁ, Marika. s. a. Z prírodných zaujímavostí. In. Trenčianske                                     Bohuslavice. Považská Bystrica: UNIPRINT


down+ down