Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA
  


Prírodné podmienky

    Územie obce je geomorfologicky zaradené do oddielu Bielokarpatské podhorie, patrí do celku Považské podolie, oblasti slovensko-moravských Karpát a subprovincie Vonkajších západných Karpát . Územie sa pohybuje v absolútnych výškach od 220 m n. m. juhovýchodne od Bošácej do 476 m n. m. (kóta Mlačovec. Dominuje jeden plochý chrbát, rozčlenený výraznými depresiami, ktoré sú bez toku a vznikli soliflukčnou činnosťou. V niektorých, prevažne horných častiach, majú charakter výmoľov. Tesne vedľa dominanty obce vytvára potok geomorfologický útvar Haluzickú tiesňavu. V území sa nachádzajú početné zosuvy a výmole v s prašových sedimentoch.

  


   Povrchové vody územia reprezentuje Haluzický potok. Pramení južne v území Haluzických kopaníc a v oblasti Haluzickej tiesňavy má jeden bezmenný pravostranný prítok. Nevšedné je ukončenie toku v katastri obce Štvrtok, kde vteká späť pod povrch.  Zásoby vody v toku sú pomerne malé a v období leta sa pohybujú na hranici minima. Dĺžka toku v rámci katastrálneho územia je 1, 6 km.

    Územie Bošáckej doliny má klímu charakteristickú pre mierne teplú oblasť (MT2). Klíma je mierne teplá, mierne vlhká, s miernou zimou. Priemerná januárová teplota sa pohybuje od – 2 °C do – 5°CPriemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 10°C, priemerná teplota vegetačného obdobia je 13 až 15°C a suma teplôt nad 10°C za rok sa pohybuje od 2 200 do 2 500. Počet letných dní v roku nepresahuje 50 a počet dní s teplotou pod 5°C je 215.

Aktuálne počasie na http://www.fallingrain.com/world/LO/0/Haluzice.html

 

Zdroje: RUŽIČKOVÁ, Jana. 2002. Plán MUSES k. ú. Haluzice v širších vzťahoch s k.                   ú. Bošáca. Bratislava                      
             ŠPÁNIK, F.  a kol.: Aplikovaná agrometeorológia, In: Nitra: Slovenská                               poľnohospodárska univerzita, 1999

             
down+ down