Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIAHistória Haluzíc

      Najstaršia písomná zmienka o obci Haluzice pochádza z roku 1398, i keď tunajšia fara patriaca panstvu Beckov sa spomína v roku 1332. Prvotný názov spomínaný v najstarších písomných záznamoch bol Halusych. V nasledujúcich spisoch z roku 1477 sa uvádza meno obce Halhozycz. Od roku 1598 sú Haluzice vedené pod názvom Haluzicz. V uvedenom období bolo v obci postavených tridsať domov. V roku 1773 bola obec premenovaná na Halizicze. Písomné záznamy z roku 1784 uvádzajú 189 obyvateľov, 37 rodín a 35 domov. V období existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie mala obec maďarský názov Gallyas  v preklade Haluzic.

    Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, obchodom s drevom a výrobou drevených výrobkov. Pre obec malo najväčší význam najmä ovocinárstvo. Sušené ovocie sa vyvážalo do Viedne a Budapešti, alebo sa spracovávalo na lekvár a sirup. V 19. storočí bola v Haluziciach založená prvá pálenica, ktorá dala základ legendárnej Bošáckej slivovici. V doline sa vyrábal borievkový olej a lekvár z belíc prípadne duranzií. V roku 1877 sa v Haluziciach chovalo 75 koní, 134 volov, 234 kráv, 94 ošípaných, 1221 oviec, 46 kôz a 2 osly. V súčasnosti sa poľnohospodárstvu občania venujú len ojedinele. Uplatnenie prevažne nachádzajú v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou.       Historické pramene z roku 1332 uvádzajú v súvislosti so zmienkami o fare v Haluziciach, aj prítomnosť rímsko-katolíckej školy v budove fary. Z informácií, ktoré uvádza Holuby (rok 1884) vyplýva, že v rokoch 1540-1660 bol Haluzický kostol v rukách protestantov spolu s farou a evanjelickou školou. Doktor Ľ. Holuby spomína, že okolo r. 1780 boli postavené  dva rady domov okolo potoka a ľudia ho prechádzali cez lávku.V roku 1784 vznikla trojtriedna evanjelická škola v Zemianskom Podhradí s pôsobnosťou pre celú farnosť (Štvrtok, Haluzice, Bošáca, Zemianske Podhradie a Trenčianske Bohuslavice). Následne evanjelická škola v obci Haluzice zanikla a nikdy neobnovila svoju pôsobnosť.

Zdroj: OCHODNÍCKY, D., DZURAK, P. 1994. Bošácka dolina

down+ down