Mapa Haluzice
LOKALIZÁCIA


Základné informácie

Na území Západného Slovenska v Trenčianskom samosprávnom kraji a okrese Nové Mesto nad Váhom sa nachádza malebná dedinka Haluzice. Obec situovaná severovýchodne v oblasti Bošáckej doliny nie je na prvý pohľad nápadná. Až po jej dôkladnej obhliadke v zložitom teréne a spoznania jej prírodných krás, zaujímavostí a historických pamiatok návštevník zistí, že obec patrí medzi pozoruhodné miesta  v Trenčianskom kraji.


Zastúpenie jednotlivých druhov pozemkov v obci Haluzice

Druh pozemku

Výmera v ha

% výmery

TTP – trvalé trávne porasty

182,92

47,9

Orná pôda

88,13

23,1

Lesná pôda bez rozlíšenia

54,55

14,3

Intravilán obce

26,61

7,0

Záhrady

12,25

3,2

Ovocné sady

9,14

2,4

Neplodná pôda

4,4

1,2

Ihličnaté lesy

3,55

0,9

Celkom

381,55

100Štruktúra zloženia obyvateľstva k 1.1. 2007

 Vek / Pohlavie

    Ženy

   Muži

 Poproduktívny

5

8

 Produktívny

19

15

 Predproduktívny

10

 Spolu

57

down+ down